Om Esben Larsen

Esben Larsen, Arkitekt MAA - 18.09.1945 - 23.12.2014 - In Memoriam

Esben Larsen

Første gang jeg mødte Esben var i 1970, da han påbegyndte sine studier på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han var arbejdsom, grundig, af et lunt gemyt og altid positivt indstillet såvel overfor sine medstuderende som i sit arbejde med studieopgaverne, karaktertræk, der ikke ændrede sig siden.
At rejse med Esben, bl.a. til Japan, var som at have et par ekstra øjne med; han så meget, han oplevede med alle sanser, levede sig ind i den arkitektur, vi studerede.

Ret tidligt stod det klart, at Esbens hovedinteresser bevægede sig i andre retninger end det at tegne bygninger, og i årene efter sin afgang fungerede han som fagredaktør med arkitektur som speciale, først ved fagbladet Byggeri, derefter ved tidsskriftet Arkitekten, udgivet af Arkitektens Forlag.

Efterfølgende var han i et årti ansat ved HFB, Håndbog For Bygningsindustrien, et uundværligt leksikalt opslagsværk, der var at finde på alle tegnestuer.
Fra midt i 90'erne og frem til 2001 arbejdede Esben for Dansk Arkitektur Center (Gammel Dok), først og fremmest med bygningsdokumentation men også i forbindelse med DACs udstillinger og generelle informationsarbejde.
Herefter oprettede han sit eget konsulentfirma, der bl.a. planlagde og afviklede arkitektfaglige studieture for danske og udenlandske grupper.

Vigtigst af alt igangsatte han i 2007 det projekt, der skulle blive hans væsentligste livsværk, nemlig online-arkitektur-guiden arkark.dk. Det var Esbens håb, at hjemmesiden ville medvirke til at formidle dansk arkitektur på lødig, informativ vis, på et æstetisk og kunstnerisk højt niveau.
I årenes løb voksede portalen, som blev udviklet i samarbejde med den litauiske kollega, Rimas Steponaitis, og ved Esbens død rummede den mere end 5000 værker.

Til den enorme, og i sagens natur 'endeløse' opgave, søgte Esben om støtte fra forskellig side, men fik desværre nok aldrig rigtig den opbakning og påskønnelse, projektet fortjente.
Men han kløede på, og portalen var i stadig udvikling til det sidste.

Med Esben har vi mistet en god kammerat, et helt igennem ordentligt og bundhæderligt menneske, og arkitektstanden har mistet en kollega, som vi alle havde brug for, en arbejdsom registrator af det bedste i danske arkitekters produktion.

Svend M. Hvass
Arkitekt MAA
København, februar 2015

Dansk ikonarkitektur

Mere og mere tyder på, at arkitektoniske mesterværker har stor betydning for kendskabet til og udviklingen af en by eller et område. Enestående arkitektur brander en lokalitet lokalt og internationalt – sammen med for eksempel kulturliv, sportsudbud og rekreative tilbud. Herudover kan visionære bygværker skabe vækst og merværdi i et område eller være med til at tiltrække kreative og iværksættende mennesker og internationalt erhvervsliv i den globale konkurrence.

Et af de mest berømte eksempler på ekstraordinær og uventet bygningskunst er Jørn Utzons Sydney-opera, der er blevet et ikon for hele Australien og var et vartegn for De Olympiske Lege i 2000. Et andet er Frank Gehrys Guggenheim-museum i Bilbao, der pludselig fik sat en upåagtet spansk provinsby på landkortet og løftede hele byudviklingen. Et lidt ældre eksempel er Finlands arkitektur, der meget bevidst blev anvendt for at manifestere landets selvstæn-dighed efter 1917.

Dansk arkitektur præger også de hjemlige byer og landskaber, der får identitet gennem særlige bygningsværker. Disse får ikon-status og er dermed medvirkende til at hævde og positionere det pågældende område i omverdenens øjne.

Elskede bygninger i Danmark er eksempelvis Amalienborg, Rundetårn, Lægeforeningens Boliger, Thorvaldsens Museum, Østerlars Rundkirke, Faaborg Museum, Aarhus Rådhus og Aarhus Universitet samt en stribe andre værker, der ligefrem blev kanoniseret i 2006. Blandt bydannelserne kan man ikke komme udenom borgerhusene i Ribe, Skagen, Svaneke eller Ærøskøbing. På landet troner både herregårde og kirker – samt bevarede bøndergårde og landsbyer.


Rosenborg Slot, København
Hans van Steenwinckel d. Y., 1606-34

Men det er ikke kun i Danmark, danske arkitekter har gjort sig gældende med ikon-arkitektur. Tidligere byggede brødrene Hansen pragtværker i Wien og Athen og C. F. Hansen opførte en lang række klassicistiske huse i de tidligere danske områder i Slesvig-Holsten. I det 20. århundrede var det ikke blot Utzon, der byggede i udlandet – han blev fulgt til dørs af bl.a. Arne Jacobsen med St. Catherines College i Oxford, Henning Larsen med Udenrigsministeriet i Riyadh og Johan Spreckelsen med le Grande Arch i Paris. Og i de senere år er der stort set ikke én betydende tegnestue, der ikke på et tidspunkt har haft en stor opgave et eller andet sted i verden.

Der er derfor al mulig grund til at sætte opmærksomhed på den kulturelle og arkitektoniske bygningsarv, som danske bygmestre og arkitekter har frembragt – og som de stadigvæk i høj grad bidrager med. Samtidig er der efterspørgsel efter et pålideligt, systematisk opbygget og sammenfattende opslagsværk om væsentlig dansk eller dansk-inspireret arkitektur. Både virksomheder inden for byggebranchen, institutioner og organisationer, der har med byers og bygningers udformning og indbyrdes sammenhæng at gøre samt almindelige forbrugere af bygningskunst ønsker en bredere og lettere tilgang til dansk arkitekturs bedste byggerier.

Denne præsentation er udarbejdet som et dynamisk, digitalt opslagsværk på hjemmesiden arkark.dk, der løbende opdateres og derfor ikke forældes som trykte medier. Opslagsværket skal være til såvel bred folkelig nytte som til mere specialiseret, faglig brug, således at alle med interesse for bygningskunst kan få deres vidensbehov dækket.


Vor Frelser Kirke, Christianshavn
van Haven og de Thurah, 1682-1750

5.300 værker med arkitektonisk kvalitet

Opslagsværket er baseret på en database, hvor alle væsentlige data er registreret. Udvalget af byggerier er foretaget ud fra en sagkyndig vurdering på baggrund af en række arkitektoniske kvalitetskriterier. Først og fremmest er det af stor betydning, at egenskaber som form, funktion og byggeteknik er forenet i en demokratisk, kunstnerisk og æstetisk samhørighed i værkerne, der tillige må være indpasset i land- eller byskab. Men mange andre mere eller mindre definerbare parametre kan indgå i arkitektur-bedømmelsen: Er bygningen underlagt et helhedssyn, hvor der er sammenhæng mellem detaljen og helheden? Forholder huset sig til tiden ved anvendelse af tidssvarende materialer? Er huset opført på den økonomisk set mest vellykkede måde? Og så videre.
Databasen indeholder for øjeblikket flere end 5.300 bygningsværker fra Dannevirke (omkring 650) frem til i dag - inklusive nogle af de projekter, der forblev urealiserede - men havde afgørende indflydelse på udviklingen. Også de allernyeste bygninger og konkurrenceprojekter er medtaget. Værkerne er geografisk fordelt over hele landet, incl. Færøerne, Grønland og tidligere danske områder samt de lokaliteter i udlander, hvor danske arkitekter har opført toneangivende byggeri.
Registeret indeholder al basisviden – dvs. bygningsværkernes beliggenhed og adresse, funktion, navne på arkitekter, landskabsarkitekt, ingeniører, bygherre, entreprenør og andre konsulenter, størrelsesforhold og opførelsesår osv. samt referencer og henvisninger til bøger, tidsskrifter og relevante websider m.v. Herudover findes der oplysninger om de historiske perioder som klassicismen, funktionalismen og modernismen m.fl.
Databasen og websiden skal med tiden indeholde korte beskrivelser samt billeder for alle de arkitektur-ikoner, som er optaget i værket. En anden vigtig facilitet er de mange nyttige links, hvor man kan søge yderligere oplysninger om de pågældende bygningsværker. Endvidere indlægges links til søgemaskiner som Google og Krak, der kan give supplerende oplysninger samt angivelse på et kort, hvor bygningerne er beliggende.


H. C. Ørstedsvej 54, Frederiksberg
Edvard Thomsen, 1939

Gå på opdagelse med søgefunktionen

Fuldt udbygget vil hjemmesiden indeholde en søgefunktion til alle oplysninger, der er lagret i databasen. I første fase kan der dog kun søges på arkitekt, bygværkets titel, by, postnummer og land. Så allerede nu kan brugerne få svar på simple forespørgsler som: Hvad har Arne Jacobsen bygget? Hvilke huse er medtaget fra Kolding? På hvilken adresse ligger Kingohusene i Helsingør? Hvem bygger i Ørestad i København? Hvem har tegnet den danske ambassade i Brasilien? Og har danske arkitekter bygget i Kenya?

På grund af dansk arkitekturs internationale bevågenhed og danske arkitekters og tegnestuers aktiviteter i udlandet påregnes det også at udarbejde en engelsk version af websiden.

Fuldt udbygget er det målsætningen, at hjemmesiden skal give adgang til informationer om væsentlig arkitektur og planlægning - såvel ældre som nyere. Ved links til andre Internet-opkoblede databaser hos andre institutioner kan der skabes en bred distribution af databasens oplysninger. Der lægges endvidere vægt på Internettets store force, de mange digitale links med direkte henvisninger til hjemmesider for arkitekt- og ingeniørtegnestuer, entreprenører, bygherrer, udenlandsk arkitektur samt mere specialiserede viden-samlinger.
Det er tanken, at hjemmesiden som en slags vejviser i folkeoplysningens tjeneste skal komme alle til gode – bl.a. arkitekturinteresserede, erhvervsliv, biblioteker og relevante uddannelsesinstitutioner, hvis forskere meget vel kunne bruge oplysningerne som fundament for yderligere videnskabelig granskning.

Hensigten er at skabe et digitalt opslagsværk, der kan opfattes som en målestok for kvalitativ og bæredygtig ikon-arkitektur. Et værk med sobert sorterede bygningsværker, der kan være opdragende og vejledende for folk – men som samtidig kan inspirere til faglig fordybelse og diskussion. Portalen vil som public service-tilbud føre til større bygningskunstneriske oplevelser samt bibringe til en forståelse af arkitekturens væsen og nødvendighed i samfundet.


Thorvaldsens Museum
M. G. Bindesbøll, 1839-48

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE